مدیریت دانش شخصی (PKM)؛ با رویکرد عملیاتی

توضیحات
تاریخ انتشار: ۱٣٩٧/٠۴/۱۴ | تاریخ بروزرسانی: ۱٣٩٧/٠۴/۱۴
 

یکی از رویکردهاي نوین مدیریت که به راز موفقیت سازمان‌ها در قرن ۲۱ بدل شده مدیریت دانش است. صاحبنظران آن را به دو بخش تقسیم می کنند: مدیریت دانش سازمانی و مدیریت دانش شخصی.  دو اصل، اقتصاد مبتنی بر دانش امروزي و ضرورت صلاحیت هاي شخصی دانشکار براي موفقیت، از جمله ضرورت‌هاي استفاده از مدیریت دانش شخصی در جهان امروز است.

مدیریت دانش شخصی را چارچوبی مفهومی براي سازماندهی و یکپارچه سازي اطلاعاتی که ما به عنوان افراد احساس می کنیم مهم هستند، چنانکه آن اطلاعات بخشی از پایگاه دانش شخصی ما می شوند، توصیف می کنند. مدیریت دانش شخصی تحت عنوان سیستمی تعریف می شود که براي استفاده شخصی افراد و توسط خود آنها طراحی می‌شود. مدیریت دانش شخصی باید بخشی از رویکرد روزانه و مداوم ما به هنگام کار با اطلاعات و دانش در فرآیندهاي ایجاد، فراهم آوري، ارزیابی، تشخیص، سازماندهی و ذخیره، فهرست نویسی و نمایه سازي و بازیابی از حافظه شخصی باشد و راهبردي براي تبدیل آنچه قطعات تصادفی اطلاعات است به چیزي که بتوان آن را به صورت نظام مند بکار برد ارائه دهد و دانش شخصی ما را گسترش دهد. در واقع مدیریت دانش شخصی مجموعه اي از فرآیندهایی است که یک فرد براي جمع آوري، طبقه بندي، ذخیره، جستجو، بازیابی و اشتراك دانش در فعالیت هاي روزانه استفاده می کند. هریک از ما در طول زندگی خود تجارب ، تحصیلات ، روایت ها، داستان ها و خاطره هاي متفاوتی داریم.  ما بسیار بیشتر از آنچه به یاد می آوریم ، می دانیم. ظاهراً ما کنترل کمی "بر آنچه می دانیم" داریم. البته "کم" به معنی"هیچ" نیست. افراد می توانند قابلیت خود در کنترل آنچه می دانند را بالا ببرند و می توانند آنچه می‌دانند را مدیریت کنند. در این دوره می خواهیم ضمن آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش شخصی، چارچوب اجرایی برای آن ارائه دهیم و با شناخت ابزارهای متناسب با هر یک از ابعاد این چارچوب، این مبحث را در زندگی شخصی و حرفه‌ای خودمان اجرا کنیم.


هیچ فایل ضمیمه ای برای این دوره وجود ندارد!

Scroll to Top